George Lucas Educational Foundation

Eastern Senior High School

Public, Urban
Grades 9-12
Washington, DC

Follow Edutopia

  • facebook icon
  • twitter icon
  • instagram icon
  • pinterest icon
  • youtube icon
  • Privacy Policy
  • Terms of Use

George Lucas Educational Foundation